Водоснабдяване на сградиЗа да има ВиК услуги, всичко започва от водоснадбяването и излиза през канализацията и от там към пречиствателна станция, после към реките и моретата.
Искам да ви запозная с източниците на вода и начина за водоснадбяването на сградите.
Обикновено сградите се снадбяват с вода от уличните водопроводни мрежи. В случаи, когато сградата(или група от сгради) е вън от населеното място или в населеното място без улична водопроводна мрежа. Те се снадбяват от самостоятелен водоизточник - извор, кладенец, поток, цистерна, каптажи и други подпочвени водоизточници. Водата на такъв водоизточник трябва да задоволява всички изисквания в качествено и количествено отношение съобразно с предназначението и - за питейни, противопожарни или производствени нужди. За целта са необходими предварителни изследвания, и тези изследвания също спадат към ВиК услугите.
В зависимост от изискванията една сграда може да има един или няколко водоизточника. Например при някои производствени сгради прекъсването на водния приток от уличната водопроводна мрежа може да причини щети на стойност, по-големи от стойността на едно запасно водовземане. Стойността на запасното водовземане безспорно за всеки отделен случай зависи от конкретните условия. Когато някое промишлено предприятие разходва по-голямо количество вода, която редовно не може да получи от уличната водопроводна мрежа поради недостиг на вода или повреди, трябва да използва допълнителен водоизточник.
Втори водоизточник може да се наложи и тогава, когато нуждите за вода в сградата или група сгради по отношение на качеството и количеството са различни. Както има и различни ВиК услуги с различно качество.

Източник: Христо Хаджиев - Водоснабдяване и канализация на сгради - 1966

Задайте вашият въпрос
Обикновено ще получите отговор в рамките на 24 часа.
Моля, пишете въпросите си на кирилица.

Вашето име:
Email за контакт:
Вашият въпрос:
Анти-спам въпрос:
На колко е равно
(едно + две) =

Към всяко ваше запитване можете да качите снимки.
Това ще спомогне за по-точен отговор.
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3